Walks Archive-2001

Follow the camera links for a description or photographs (or both) of the walk.


 

December 2001

8

Christmas walk (Tsukuba-san)

 Victor Heese

8

Christmas Party

Iulia Klotz

 


November 2001

4

Nemoto-san (Tochigi-ken)

 Paul Reay

23-24

Tanzawa (Kanagawa-ken)

Tadashi Takemori


October 2001

13 - 14

Fuji-san

 Tadashi Takemori

20 - 21

Naka-no-dake

(Niigata-ken)

 Masako Okamoto


September 2001

 8

Mitake-san (Tokyo)

 Iulia Klotz

22 - 24

 Yatsugatake (Nagano/Yamanashi-ken)

 Paul Reay


August 2001

 5

Iwaki waterfall walk (Fukushima-ken)

 Victor Heese

25 - 26

 Bandai-san (Fukushima-ken)

 Björn Klotz


July 2001

8

Ryujinkyo (Ibaraki-ken)

Terry Saito

14-15

Naeba-yama (Nagano/Niigata-ken)

 Masako Okamoto

20-22

Kamikochi (Kita-Alps)

Paul Reay


June 2001

9-10

Nikko - Okukinu marsh

Terry Saito

 23

 Barbeque Party (Tsukuba)

Victor Heese


May 2001

5-6

Kumotoriyama

Paul Reay

 26

 Myogi

Iulia Klotz


April 2001

1

Day walk in Tokyo

Victor Heese

 

7 - 8

 Hakone (Kanagawa-ken)

Masako Okamoto

22

Nokogiriyama (Chiba)

Tadashi Takemori


March 2001

10 - 11

Izu peninsula (Shizuoka)

Björn Klotz

(Masako Okamoto, really)

 


February 2001

3 - 4

Cross Country Skiing (Nikko)

Victor Heese

17 - 18

Downhill Skiing Inawashiro (Fukushima)

Cedric Morel


January 2001

21

Nokogiriyama (Chiba)

Tadashi Takemori

 cancelled due to snow on the highways


TWMC Walks in 2000

TWMC Walks in 1999

TWMC Walks in 1998


 

 Back to the Home Page